Organizacija

U Zavodu kao osnovna organizaciona jedinica obrazuje se:

 • Sektor za obrazovanje odraslih
  Sektor za obrazovanje odraslih, kao osnovna organizaciona jedinica, objedinjuje i koordinira rad Odjeljenja za plan i analizu i Odjeljenja za provođenje programa i ispita. U sektoru se obavljaju usko stručni poslovi iz osnovne djelatnosti Zavoda, odnosno iz oblasti obrazovanja odraslih. Sektor obezbjeđuje sinhronizovanu realizaciju plana obrazovanja odraslih sa programskim aktivnostima nadzora i kontrole nad provođenjem programa, kao i provođenja ispita. Djelatnosti Odjeljenja za plan i analizu i Odjeljenja za provođenje programa i ispita su međusobno u interaktivnoj ovisnosti, te se sa instance sektora vrši praćenje i blagovremeno usmjeravanje pojedinih aktivnosti kako bi se izbjegli potencijalni zastoji u funkcionisanju podsistema obrazovanja odraslih, kao dijela obrazovnog sistema Republike Srpske.

 • Odjeljenje za provođenje programa i ispita
  Odjeljenje za provođenje programa i ispita obavlja sljedeće poslove iz nadležnosti Zavoda:

  1. prati izvođenje programa obrazovanja i preduzima mjere koje su potrebne za njihovo izvođenje;
  2. prati izvođenje oglednog programa;
  3. obavlja praćenje i unapređivanje obrazovanja odraslih;
  4. organizuje stručne seminare, koji su kao vid edukacije neophodni za produženje dozvola vozača-instruktora;
  5. na osnovu utvrđenog znanja pojedinca, izdaje uvjerenja i potvrde;
  6. vodi Registar organizatora obrazovanja;
  7. provodi upravni i stručni nadzor nad radom organizatora obrazovanja odraslih.

  • Odsjek za provođenje ispita
   Odsjek za provođenje ispita (ispitni centar) obavlja sljedeće poslove iz nadležnosti Zavoda:

   1. prati izvođenje programa obrazovanja i preduzima mjere koje su potrebne za njihovo izvođenje;
   2. prati izvođenje oglednog programa;
   3. organizuje provjeru stečenog znanja, vještina i sposobnosti kod Ispitnog centra;
   4. organizuje rad komisija za polaganje vozačkih ispita;
   5. predlaže imenovanje komisija za polaganje vozačkih ispita;
   6. organizuje provjeru iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja;
   7. organizuje vođenje evidencija (registra) predviđenih pravilnicima i zakonima;
   8. predlaže imenovanje komisija za polaganje instruktorskih ispita;
   9. vodi evidencije o polaganju za instruktore i licencirana lica;
   10. predlaže imenovanje komisije za licenciranje predavača teoretske nastave, ispitivača iz teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom;
   11. izrađuje Uputstvo o organizaciji i načinu rada ispitnih komisija i ispitivača za pojedine nastavne oblasti;
   12. izdaje uvjerenja o položenom ispitu za licencu i vozača-instruktora.

 • Odjeljenje za plan i analizu
  Odjeljenje za plan i analizu obavlja sljedeće poslove iz nadležnosti Zavoda:

  1. sačinjava prijedlog plana obrazovanja odraslih Republike Srpske za period od 1 godine na osnovu prikupljenih i analiziranih informacija (podataka);
  2. prije utvrđivanja prijedloga programa pribavlja mišljenje nadležnih ministarstava, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Agencija za posredovanje pri zapošljavanju, Privredne komore Republike Srpske i Udruženja poslodavaca;
  3. nadležnim ministarstvima dostavlja na utvrđivanje prijedlog javno važećih programa obrazovanja za osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, usavršavanje i specijalizaciju zaposlenih i nezaposlenih lica;
  4. vrši unos podataka i koristi softver u svrhu organizovanja obuke i polaganja vozačkih ispita;
  5. vrši unos podataka i koristi softver u svrhu organizovanja obrazovanja odraslih;
  6. vrši izradu i obradu statističkih podataka i razradu predviđanja zahtjeva na tržištu rada;
  7. sačinjava statističke izvještaje na osnovu postojećih baza podataka, analizira ih i daje prijedloge za unapređenje obrazovanja odraslih;
  8. sarađuje sa održavaocima Informacionog programa za polaganje vozačkih ispita u cilju unapređenja softvera (dostavlja zahtjeve za izmjene modula);
  9. daje stručna uputstva i smjernice za uspostavljanje standarda i poboljšanje kvaliteta u domenu obrazovanja odraslih.

 • Odjeljenje za opšte, pravne i ekonomske poslove
  Odjeljenje za opšte, pravne i ekonomske poslove obavlja sljedeće poslove iz nadležnosti Zavoda:

  1. objavljuje konkurse za izvođenje odgovarajućih programa obrazovanja odraslih i preduzima mjere koje su potrebne za njihovo izvođenje;
  2. planira sredstva za finansiranje programa osnovnog obrazovanja, prvog zanimanja i infrastrukturne djelatnosti za njihovo ostvarivanje;
  3. zaprima zahtjeve za odobravanje izvođenja programa obrazovanja odraslih;
  4. donosi rješenje o izboru organizatora obrazovanja;
  5. zaključuje ugovor o međusobnim pravima i obavezama Zavoda i organizatora obrazovanja;
  6. rješenjem odlučuje o zahtjevu za izvođenje programa;
  7. priprema rješenje o imenovanju komisije sastavljene od stručnjaka iz pojedinih oblasti u skladu sa programima obrazovanja ili katalozima znanja koje vrše testiranje;
  8. na osnovu uvjerenja, potvrda, odnosno zapisnika o položenim ispitima izdaje javne isprave o završenom obrazovanju za odrasle;
  9. sačinjava prijedlog Pravilnika o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načiun vođenja registra poslodavaca, a uz prethodno pribavljeno mišljenje Privredne komore;
  10. izvršava stručne (pravne, ekonomske) i administrativno-tehničke poslove;
  11. štampa i izdaje instruktorske dozvole i licence, registre, obrasce, uvjerenja i potvrde neophodne za rad komisija i auto-škola;
  12. štampa brošure, priručnike i sve ostale materijale vezano za obrazovanje odraslih;
  13. daje prijedlog za donošenje odluke o visini naknade troškova za polaganje ispita za vozača motornih vozila, vrijednost nastavnog časa za osposobljavanje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima i vrijednost nastavnog časa osposobljavanja iz upravljanja motornim vozilom;
  14. daje prijedlog za donošenje odluke o visini naknade troškova osposobljavanja i polaganja ispita za vozača-instruktora;
  15. daje prijedlog za donošenje odluke o visini naknade troškova pripremne nastave, polaganja ispita za dobijanje licence i ispitne komisije;
  16. na osnovu zahtjeva i strategije razvoja vrši izradu normativnih akata;
  17. vrši finansijsko-planske i računovodstvene poslove;
  18. vrši analizu postojećih finansijskih mehanizama;
  19. stara se o programu obuke državnih službenika;
  20. priprema programe i sporazume za evropsku saradnju i integraciju i prati njihovu realizaciju.