Организација

У Заводу као основна организациона јединица образује се:

 • Сектор за образовање одраслих
  Сектор за образовање одраслих, као основна организациона јединица, обједињује и координира рад Одјељења за план и анализу и Одјељења за провођење програма и испита. У сектору се обављају уско стручни послови из основне дјелатности Завода, односно из области образовања одраслих. Сектор обезбјеђује синхронизовану реализацију плана образовања одраслих са програмским активностима надзора и контроле над провођењем програма, као и провођења испита. Дјелатности Одјељења за план и анализу и Одјељења за провођење програма и испита су међусобно у интерактивној овисности, те се са инстанце сектора врши праћење и благовремено усмјеравање појединих активности како би се избјегли потенцијални застоји у функционисању подсистема образовања одраслих, као дијела образовног система Републике Српске.

 • Одјељење за провођење програма и испита

  Одјељење за провођење програма и испита обавља сљедеће послове из надлежности Завода:

  1. прати извођење програма образовања и предузима мјере које су потребне за њихово извођење;
  2. прати извођење огледног програма;
  3. обавља праћење и унапређивање образовања одраслих;
  4. организује стручне семинаре, који су као вид едукације неопходни за продужење дозвола возача-инструктора;
  5. на основу утврђеног знања појединца, издаје увјерења и потврде;
  6. води Регистар организатора образовања;
  7. проводи управни и стручни надзор над радом организатора образовања одраслих.

  • Одсјек за провођење испита

   Одсјек за провођење испита (испитни центар) обавља сљедеће послове из надлежности Завода:

   1. прати извођење програма образовања и предузима мјере које су потребне за њихово извођење;
   2. прати извођење огледног програма;
   3. организује провјеру стеченог знања, вјештина и способности код Испитног центра;
   4. организује рад комисија за полагање возачких испита;
   5. предлаже именовање комисија за полагање возачких испита;
   6. организује провјеру из познавања прописа о безбједности саобраћаја;
   7. организује вођење евиденција (регистра) предвиђених правилницима и законима;
   8. предлаже именовање комисија за полагање инструкторских испита;
   9. води евиденције о полагању за инструкторе и лиценцирана лица;
   10. предлаже именовање комисије за лиценцирање предавача теоретске наставе, испитивача из теоретског дијела испита и испитивача из управљања моторним возилом;
   11. израђује Упутство о организацији и начину рада испитних комисија и испитивача за поједине наставне области;
   12. издаје увјерења о положеном испиту за лиценцу и возача-инструктора.

 • Одјељење за план и анализу

  Одјељење за план и анализу обавља сљедеће послове из надлежности Завода:

  1. сачињава приједлог плана образовања одраслих Републике Српске за период од 1 године на основу прикупљених и анализираних информација (података);
  2. прије утврђивања приједлога програма прибавља мишљење надлежних министарстава, Завода за запошљавање Републике Српске, Агенција за посредовање при запошљавању, Привредне коморе Републике Српске и Удружења послодаваца;
  3. надлежним министарствима доставља на утврђивање приједлог јавно важећих програма образовања за оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију, усавршавање и специјализацију запослених и незапослених лица;
  4. врши унос података и користи софтвер у сврху организовања обуке и полагања возачких испита;
  5. врши унос података и користи софтвер у сврху организовања образовања одраслих;
  6. врши израду и обраду статистичких података и разраду предвиђања захтјева на тржишту рада;
  7. сачињава статистичке извјештаје на основу постојећих база података, анализира их и даје приједлоге за унапређење образовања одраслих;
  8. сарађује са одржаваоцима Информационог програма за полагање возачких испита у циљу унапређења софтвера (доставља захтјеве за измјене модула);
  9. даје стручна упутства и смјернице за успостављање стандарда и побољшање квалитета у домену образовања одраслих.

 • Одјељење за опште, правне и економске послове
  Одјељење за опште, правне и економске послове обавља сљедеће послове из надлежности Завода:

  1. објављује конкурсе за извођење одговарајућих програма образовања одраслих и предузима мјере које су потребне за њихово извођење;
  2. планира средства за финансирање програма основног образовања, првог занимања и инфраструктурне дјелатности за њихово остваривање;
  3. заприма захтјеве за одобравање извођења програма образовања одраслих;
  4. доноси рјешење о избору организатора образовања;
  5. закључује уговор о међусобним правима и обавезама Завода и организатора образовања;
  6. рјешењем одлучује о захтјеву за извођење програма;
  7. припрема рјешење о именовању комисије састављене од стручњака из појединих области у складу са програмима образовања или каталозима знања које врше тестирање;
  8. на основу увјерења, потврда, односно записника о положеним испитима издаје јавне исправе о завршеном образовању за одрасле;
  9. сачињава приједлог Правилника о начину провјере и верификације послодаваца код којих се обавља практичан рад, садржини и начиун вођења регистра послодаваца, а уз претходно прибављено мишљење Привредне коморе;
  10. извршава стручне (правне, економске) и административно-техничке послове;
  11. штампа и издаје инструкторске дозволе и лиценце, регистре, обрасце, увјерења и потврде неопходне за рад комисија и ауто-школа;
  12. штампа брошуре, приручнике и све остале материјале везано за образовање одраслих;
  13. даје приједлог за доношење одлуке о висини накнаде трошкова за полагање испита за возача моторних возила, вриједност наставног часа за оспособљавање из области безбједности саобраћаја на путевима и вриједност наставног часа оспособљавања из управљања моторним возилом;
  14. даје приједлог за доношење одлуке о висини накнаде трошкова оспособљавања и полагања испита за возача-инструктора;
  15. даје приједлог за доношење одлуке о висини накнаде трошкова припремне наставе, полагања испита за добијање лиценце и испитне комисије;
  16. на основу захтјева и стратегије развоја врши израду нормативних аката;
  17. врши финансијско-планске и рачуноводствене послове;
  18. врши анализу постојећих финансијских механизама;
  19. стара се о програму обуке државних службеника;
  20. припрема програме и споразуме за европску сарадњу и интеграцију и прати њихову реализацију.