Јавни конкурс

На основу члана Зl. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике
Српске“ број 118/08, 117 /11, З7 /12 и 57 /16), члана 80. став З. Закона о републичкој управи (11 Службени гласник Републике Српске“ број 115/18), члана З9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Заводу за образовање одраслих („Службени гласник Републике Српске“ број 5/10, 5З/10, 2З/12, 60/15 и 41/16) и члана 4 . Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника ( 11 Службени гласник Републике Српске“ број З8/12 и 20/15), в.д . директора Завода за образовање одраслих расписује јавни конкурс за пријем намјештеника – Референт за вођење евиденција о образовању одраслих у Одјељењу за план и анализу

  • број извршилаца 1